Landskapsbegrepp

Vad betyder várdo? Hur ser en gårsså ut? I vårt register av landskapsbegrepp får du en tydligare bild av alla namn du kan hitta på fjällkartan!

Innehåll:

Skog och mark

Samiskt namn Beskrivning
áhpe Stor myr, myrlandskap
ávttso blandskogsdunge
bákte brant klippvägg
biehtse vuobme tallskog
dibákjegge sumpmyr
gállo stenblock, stor sten
gárajiegge myr med hårdmarksträngar
giedde äng, liten gräsvall
gielas tallhed, ås
giergge sten
gievajiegge blötmyr
guolbba slät, fin mark
guossalahka granskog (land med skog)
guossavuobme granskog
jalgga slätt
jiegge myr
juovva blockmark
lásses stenhäll
miehttse ödemark, (barr)skog, ute i ”bushen” (används inte frekvent)
roavve gammalt brandställe
sjmilltja stenig, kuperad mark
slahpa överhängande klippvägg
soahkálahka björkskog, land med skog
soahkevuobme björkskog
soavvo björkskogsdunge
sämsso sumpig, mossig mark
tjábrra jämn terräng
tjierrek ofruktbar mark
vahta öppen slätt i skog, ej myr
vallda stor gräsvall
vállja öppen plats i skog
vuobme (löv)skog, skogsland i motsats till fjällen
vuovdde barrskog
årddå trädgräns

Fjällterräng

Samiskt namn Beskrivning
ávttje djup, skogklädd dalgång
basska pass
boarkka djup sänka, dalgång i bergsrygg
buollda sluttning, backe
buollja skoglös bergtopp
båhke smalaste delen i en dalgång
bårre högsta punkten på berg, kulle, ås
dartta kant
duottar kalt lågfjäll närmast skogslandet
gájsse spetsigt, brant högfjäll
gurra smal sänka, skåra i en fjällrygg
gåbme överhäng
gåhpe rund, ej så vid, sänka i marken
huornna biberg
jieg is, jökel, glaciär
jiertta uppifrån sedd, rund fjälltopp
jålle runt fjäll
láhko högt liggande vidsträckt fjällhed
liehke jämn slät sänka, fördjupning i terrängen (långsträckt mindre dal)
låbddå platå
måsske återvändsdalgång
nibba spetsig, liten fjälltopp
njiráv rasbrant
njoasske bredare sänka i fjäll eller fjällrygg
njunjes näsliknande utlöpare från ett fjäll
noaleta bergkulle
oajvve huvudformat fjäll
oalgge litet fjäll på ett större
riehppe svårtillgänglig, nischformad dal, ofta med glaciär
rijdda gräsbevuxen sluttning
råhtje smal dalgång i fjällen
råhto videsnår
sjielmmá vattendelare eller högsta punkten i en dalgång
sjnurhtje spjutformad fjälltopp
skåhppe säckformad inbuktning i sluttning
sluggá konformat fjäll
tjavelk rygg
tjåhkkå högfjällstopp
tjårro bergsrygg, ås
tjärro mot skogslandet gränsande fjäll
vágge stor dalgång, u-formad dal
válle slät, långsluttande östra änden av ett lågfjäll
várásj litet fjäll
várddo lågfjäll med utsikthöjd
várre berg, fjäll
vierra sandås

Lägen och riktningar

Samiskt namn Beskrivning
alemus västligast, högst
alle- / alep västligare, högre
badje-/ bajep övre, högre
bajemus överst, högst
gaskamus mellersta
gasska mellan, mellanrum
lulemus östligast
lulep östligare
stuor-/ stuorra stor, stora
vuolemus nederst, lägst
vuolle-/ vuolep nedre, lägre

Vatten

Samiskt namn Beskrivning
ája kallkälla
áván bukt
davás Från land ut mot sjöns/ vattnets mitt. Ex.suhkat davás – ro ut från land, mot sjöns center.
fiervvá stranden mellan vattnet och grönområdet
gádde strand
gálav vadställe
giera källflöde; övre änden av något
guojkka fors
gårsså ravin
gårttje vattenfall
jarnná fjärd, bredare delen i sjö
jávrásj liten sjö
jávrre sjö
jierffa kort ström mellan två sjöar
jåhkå bäck, å eller älv>
jårim liten tjärn
luobma hålighet under bäck eller sjöstrand
luokta vik
luoppal liten insjö genomfluten av en älv, sel i bäck
lusspe forshuvud, vid sjöns utlopp
mielle brant sandstrand vid älv, lägre än nipa
moalkke mindre, men ändå kraftig krökning i bäck
muorkke landområde mellan två sjöar, ofta på bägge sidor av en fors
måhkke u-formad krökning i bäck
målkok bäck som går i krökar, slingrar sig
njálmme mynning
njárgga udde
njavve lugnt strömdrag
njiello strömdraget i ett forshuvud
njirávjåhkå bäck från ravin
njuorra undervattensgrund
oagge bakvatten
rávve strömdrag
ribme stritt strömdrag i en älv
ruovdásj kanjon
sájvva sjö
savoj sel, lugnvatten mellan två vattendrag som flyter ihop
skájdde spetsig landtunga mellan två vattendrag som flyter ihop
skerra stengrund, grynna
sláttoj pöl
suoloj ö, holme
tjoalmme sund
unna liten, lilla
vielmes lång, lugn kanal i bäck
viettar nipa
vuohppe vik med trång mynning
ädno älv, bäck

Källförteckning:

Andersson, H. & Korhonen, O. 2000. Vad betyder namnen? Jokkmokk

Kommentarsfunktionen är stängd.