Kuossalako med Kuossajaure

KuossalakoBåde solen och ljudet av labbar, gökar, ljungpipare och lappsparvar hade flödat genom min tältduk hela natten.
Nu sitter jag och äter min frukost och blickar ut över myren och sjön. Stora snöfält ligger kvar i nordsluttningarna medan kabbelekan i kärret bredvid tältet bestämt sig för att det är vår. Det här är årets bästa tid. Ljuset, ljudet och lukten av solvärmd hed utgör scenografin. Aktörerna är de nyfödda renkalvarna, fåglarna och humlorna

Kuossalako är en högslätt med myrland och sjöar (Kuossajaure m.fl.) ovanför skogsgränsen. Fågelmyrarna har därför en mer alpin prägel än myrarna längs Sjaunjaälven. Ljungpipare, kärrsnäppa, smalnäbbade simsnäppor och myrspov är arter som kommer till på högre höjd. I sjöarna simmar alfåglar, den and som särskilt hör fjällsjöar till. Från fjällen Kuossoaive och Råvvoaive ser man söderut mot barrskogsmyrarna längs Sjaunjaälven och norrut mot det böljande tundralandskapet längs Kajtumälven

Innehåll:

Landskapet

KuossalakoFjället Kuossoaive är ett urbergsfjäll som sluttar ned mot fjällslätten Kuossalakos våtmarker och sjön Kuossajaure. Fjället är en del av en lång fjällrygg som löper i öst-västlig riktning från Harrå vid malmbanan och in mot Kaitumfjällen. Den skiljer barrskogsmyrarna vid Sjaunjaälven från björkskogsmyrarna längs Kaitumälven. I myrmarken på Kuossalako finns antydan till palsbildningar.

Flora

blommorLappvide och dvärgbjörk breder ut sig i vindskyddade svackor. Kråkklöver, rosling och hjortron blommar tillsammans med kabbeleka på myrarna. Ängsullen är hårt betad av renarna. På fjällhedarna blommar lappljung, ripbär, krypljung och blåbär i början av juni.

Faunan

Lappsparvar, ängspiplärkor och blåhakar står för sången på de fuktiga rishedarna. I myrlandet spelar vadarna. Grönbenor, kärrsnäppor, ljungpipare, enkelbeckasiner, smalnäbbade simsnäppor förekommer vanligt. Har man tur kan man även träffa på myrspoven, en riktigt nordlig vadare i vårt land. På försommaren drar flockar av fjällabbar kring och letar gnagare. Senare på sommaren är de som regel borta om mattillgången inte är god nog. I sjöarna häckar många sjöfåglar som alfåglar, vigg, salskrake, krickor och sångsvan.

Det här är renkalvningsland. På försommaren drar flockar med vajor och nyfödda renkalvar fram i myrområdet och betar ängsull och vattenklöver.

För vandraren

vandrareDe högt belägna myrarna i Sjaunja är intressanta för fågelskådare, men svåra att nå. Bäst når man dem från Harrå i öster. Under den bästa tiden i maj/juni är det ännu mycket snö och vatten i markerna, och vandringen får planeras omsorgsfullt och genomföras med omdöme. Det är en sak att lägga upp sin vandring på kartan i förväg, en annan att sedan anpassa rutten till väder och vårflod.

Bilder

Kommentarsfunktionen är stängd.