Litteratur om Laponia

En del av arbetet i projektet Focus Laponia har bestått i att registrera och bestämma ämnesord för litteratur som i olika aspekter berör världsarvsområdet Laponia. Den litteratur vilken är genomgången, är den litteratur som finns i Ájttes bibliotek. Litteraturen finns tillgänglig för gratis sökning i den svenska nationella biblioteksdatabasen LIBRIS Websök. LIBRIS används för registrering av de svenska forsknings- och specialbiblioteken samt av en del folkbibliotek, främst länsbiblioteken.

SÖKNING i LIBRIS Websök
För att söka i LIBRIS finns två olika sökformulär: enkel och avancerad sökning. För att få mer precisa träffar använd avancerad sökning. I rutan ”Ämnesord”, skriv ”Laponia” och om du vill begränsa sökningen till enbart den litteratur som finns i Ájttes bibliotek, skriv Ajtt i rutan ”Bibliotekskoder” det är beteckningen för Ájttes bibliotek. Träffarna efter en sökning anger bibliografisk information om varje enstaka titel, dvs. titel, författare, utgivningsort, sidantal, klassifikation och ämnesord samt vilka bibliotek som har boken. Ämnesorden och/eller klassifikationen anger vad verket handlar om. Den litteratur som registrerats för Laponia är det som främst berör geologi, ekologi, etnologi och renskötsel. I arbetet med att registrera litteratur för Laponiaområdet har olika ämnesord använts, ämnesorden anger vad de enskilda verken behandlar. Två ämnesord vilka har behandlats på ett speciellt sätt är: Laponia och xxxFocus Laponia. Ämnesordet Laponia anger att verket direkt handlar om området. Ämnesordet xxxFocus Laponia anger att verket behandlar ett ämne som indirekt berör området men inte direkt berör Laponia.

Svensk samisk bibliografi
Svensk samisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen. De träffar du får i Svensk samisk bibliografi är litteratur utgiven i Sverige, ner till artikelnivå, om samer och samisk kultur, samt litteratur av samer och på samiska. Det är gratis att söka i bibliografin. Den produceras av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, biblioteket och den är under uppbyggnad.

SÖKNING i Svensk samisk bibliografi
De träffar som du kan få i Svensk samisk bibliografi handlar alla om samer eller är skrivet av samer.

Om du vet vad artikeln eller boken heter eller vem som har skrivit den är det enkelt att söka på författare och titel/ord i titel. Vet du i vilken bok eller tidskrift artikeln finns med i kan du skriva in namnet på boken/tidskriften i rutan ”Artiklar i:” Vet du dessutom året då boken/tidskriften kom ut så skriv in det i rutan för årtal.

I bibliografin används två sorters klassifikationssystem. Det ena är det så kallade SAB-systemet det är som används på folkbiblioteken i Sverige och det andra är Løøvs klassifikationssystem. Du kan få hjälp med att välja klassifikationskod ur Løøvs klassifikationssystem genom att klicka på Løøv vid klassifikationsrutan. Även vid ämnesordrutan finns en lista att ta till hjälp vid val av ämnesord. Även fria sökord i valfria sökord-rutan kan ge bra träffar. Ju fler uppgifter du har om det dokument du söker desto större är chansen att du hittar det snabbt och enkelt. Längst ner på sidan kan du välja vilket språk du vill att dina dokument skall vara skrivna på och om du vill läsa artiklar eller monografier (böcker).

Träffarna listas så att du kan välja vilka du vill titta på och genom att klicka på en träff så får du upp mer utförlig information om den. Där står bland annat var du kan hitta dokumentet och i vilket bibliotek. Finns det inte i ett bibliotek på din hemort så kan ditt lokala bibliotek hjälpa dig genom att fjärrlåna hem det.

Länkar:

LIBRIS Websök
Svensk samisk bibliografi
Ájttes bibliotekskatalog

Kommentarsfunktionen är stängd.