Barrskogens djurliv

Barrskogen, taigan är rik på arter. Tjäder, järpe och orre är riktiga barrskogsarter som här förekommer sida vid sida med dalripan. Alla är de av tradition vanliga villebråd för fågeljakt. Fem arter hackspettar, med den tretåiga hackspetten som den verkliga norrlandsarten söker sig till den gamla skogen. Hackspettarnas övergivna bohål är förutsättning för en lång rad av hålhäckare bl.a. lappmes och de andra mesarna, rödstjärt, svartvit flugsnappare, tornseglare, hökuggla, pärluggla, sparvuggla och till och med några sjöfågelarter som knipa, storskrake, småskrake och salskrake. För ugglorna och sjöfåglarna är det främst den stora spillkråkan som fungerar som byggmästare. Rödvingetrasten, taltrasten och göken är de som tillsammans med bergfinken, trädpiplärkan och rödstjärten står för den starkaste fågelkören i maj-juni. Även mitt i vintern råder fågelaktivitet i skogen. Mest imponerar större och mindre korsnäbb, som passar på att häcka redan i februari-mars. De skall mata sina ungar med tall- respektive granfrön som är lagom mogna på senvintern. Även lavskrikan är en mycket tidig häckare. Det är kanske den mest uppseendeväckande fågeln i skogen, eftersom den gärna söker sig till människans eldstad för att tigga en matbit.

Av rovfåglarna förekommer de hotade arterna pilgrimsfalk, havsörn och kungsörn som häckfåglar i Laponias skogsmarker. Örnarna är beroende av mycket gammal skog för att orka bära upp de väldiga redena. Man räknar med att träden måste vara äldre än 300 år för att klara deras tusenkilosbon.

Ekorren och mården är de enda däggdjur som nästan helt är knutna till barrskogen. De är svåra att upptäcka, men på vintern avslöjar spåren att de är vanliga.

Kommentarsfunktionen är stängd.