Sjaunja naturreservat

Areal: 285.000 ha.
Sjaunja naturreservat är vidsträckt i öst-västlig riktning och omfattar stora arealer av tall- och granurskog, skogsmyrar, fjällmyrar, björkskogar och kalfjäll. Till största delen ligger det på urberg men höjer sig i väster och når in på den egentliga fjällberggrunden.

Sjaunja är i mycket liten del tillgänglig via leder och turiststugor. Det är egentligen bara vid Tjuonajokks fiskecamp och där Kungsleden passerar som anläggningar finns.

Det som gjort Sjaunja mest känt är det rika fågellivet på myrområdena. Här skiljer sig de lägre myrarna i barrskogen med bl.a. gluttsnäppor, svartsnäppor och grönbenor från de högre liggande fjällmyrarna där även andra arter kommer in som smalnäbbad simsnäppa, myrspov och kärrsnäppa. Sädgäss, sångsvan samt rovfåglar som havsörn, kungsörn, jaktfalk och blå kärrhök häckar i reservatet.

Flera äldre nybyggen ligger inom Sjaunja. Inget av dem brukas idag som jordbruk. Reservatet är en viktig del av samebyarna Sörkaitums och Bástes (f.d. Mellanbyn) renbetesland.

Kommentarsfunktionen är stängd.