Morän

Det material som inlandsisen nött bort från berget kallas för morän. Isen transporterar moränen och lämnar förr eller senare av den i olika formationer. Nästan all mark är täckt av ett lager av morän. I t.ex. Muddus/Muttos skogar bildar det ett jämt täcke. På andra håll bildar moränen särskilda former i landskapet. I dalgångar och flacka området kan man finna moränbacklandskap. Små moränkullar blandas med tjärnar och myrar i en märklig mosaik. De kan vara formade som Rogenmorän med oregelbundna ryggar som i stora drag ligger vinkelrätt mot isens rörelseriktning. (Bra exempel finns vid Pårek/Boarek norr om Kvikkjokk/Huhttán.) En annan form är Veikimorän som är mycket vanlig i Norrlands skogsland. Moränen bildar platåliknande kullar med upphöjda ryggar vid platåkanterna. Båda dessa former är i huvudsak äldre än senaste nedisningen och har bara omformats något av denna. En tredje form är dödismorän som bildades när stora stycken av ihopsmältande is blev isolerade som dödis och sprack upp i mindre delar. Djupa gropar, nu fyllda med vatten eller torv, visar var de smältande isblocken låg. Sådana dödisgropar finner man även i rullstensåsar och deltaytor. I Sarekfjällen finns det bra exempel på dödislandskap som håller på att bildas även idag. Vid glaciärerna Ruhotesjiegna och Oarjep Oalgásjjiegna har gigantiska isblock snörts av från huvudisen och ligger och smälter i ett moränlandskap.

Vid glaciärfronter ansamlas stora mängder av morän. Om fronten står stilla en längre tid utbildas en ändmorän. Om glaciärfronten drar sig tillbaka kan flera ändmoräner bildas, som visar längre stillestånd. Sådana serier av ändmoräner finns vid de flesta glaciärer i området. Man finner också äldre ändmoräner på vissa håll som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. På Mihkáglaciärens ändmoränvall hittade några glaciologer en samisk akkja av en urholkad stock. Den hade varit infrusen i isen under lång tid för att slutligen smälta fram vid fronten.

Morän som transporterats från inlandsisen av bäckar och älvar slipades och sorterades av vattnet och kallas sedan inte längre morän. Det kallas isälvsmaterial.

Kommentarsfunktionen är stängd.